Lịch học

Lịch học tại cơ sở quận 1 – TpHCM

Lịch học tại cơ sở quận Tân Bình – TpHCM

Lịch học tại cơ sở quận 9 – TpHCM

Lịch học tại cơ sở Hải Phòng

Lịch học tại cơ sở Hà Nội

Lịch học tại cơ sở quận 1 – TpHCM

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
6h – 7h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga  
7h – 8h Zumba Zumba Zumba Zumba Zumba Zumba  

8h – 9h

 Yoga  Yoga   Yoga  Yoga  Yoga Ballet nhỏ DD1BLCBN003 Ballet nhỏ DD1BLCBN003
          Thanh nhạc TN01 Thanh nhạc TN01
          Vẽ cơ bản V15 DD1VECBN007

9h – 10h

Vẽ cơ bản DD1VECBN008

  Vẽ cơ bản
DD1VECBN008
    Vẽ cơ bản DD1VECBN001 Vẽ cơ bản DD1VECBN002
 Yoga  Yoga  Yoga  Yoga  Yoga Ballet nhỏ DD1BLCBN006 Ballet nhỏ DD1BLCBN006
  Thủ công  

 Thủ công

    Thanh nhạc TN02 Thanh nhạc TN02
9h-11h           Thủ công  

 

10h – 11h

          Nhảy hiện đại DD1NHCBN001 Nhảy hiện đại DD1NHCBN001
          Vẽ cơ bản DD1VECBN004 Vẽ cơ bản DD1VECBN004
          Piano DD1PNCBL002 Piano DD1PNCBL002
          Ballet lớn B04 Ballet lớn B04
11h – 12h          

Ballet lớn B05

Ballet lớn B05
10h – 12h          

Vẽ nâng cao DD1VENCL001

 
12h – 13h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga

Yoga 

 
13h – 14h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga  
 
15h30 – 16h30           Ballet lớn DD1BLCBL003 Ballet lớn DD1BLCBL003

16h – 17h 

          Piano DD1PNCBN003 Piano DD1PNCBN003

 

 

17h – 18h 

Vẽ cơ bản DD1VECBL003 Vẽ cơ bản V14 Vẽ cơ bản DD1VECBL003 Vẽ cơ bản V14   Piano P09 Piano P09
Piano DD1PNCBL001 Piano DD1PNCBN002 Piano DD1PNCBL001 Piano DD1PNCBN002  

Ballet B06    

 Ballet B06
Ballet nhỏ DD1BLCBN005 Nhảy hiện đại DD1NHCBN002 Ballet nhỏ DD1BLCBN005 Nhảy hiện đại DD1NHCBN002      
  Nhảy hiện đại DD1NHCBN004   Nhảy hiện đại DD1NHCBN004      

 

 

18h – 19h

Piano DD1PNCBN004

Piano DD1PNCBN007 Piano DD1PNCBN004 Piano DD1PNCBN007    Piano P10 Piano P10
Nhảy hiện đại N04 Ballet lớn DD1BLCBL002

Nhảy hiện đại N04

Ballet lớn DD1BLCBL002   Ballet B07  Ballet B07
Yoga Yoga

Yoga

Yoga Yoga Yoga  
19h – 20h Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga  

Lịch học tại cơ sở quận Tân Bình – TpHCM

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
8h – 9h    Yoga  Yoga  Yoga  Yoga Yoga Yoga
          Ballet cơ bản  Ballet cơ bản 
          Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản 
          Piano cơ bản  Piano cơ bản 
9h – 10h           Ballet cơ bản Ballet cơ bản
          Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản   
          Vẽ  cơ bản    Vẽ  cơ bản 
           Piano cơ bản  Piano cơ bản
10h – 11h    Ballet cơ bản  Nhảy hiện đại Ballet cơ bản Nhảy hiện đại Nhảy hiện đại  Nhảy hiện đại 
     Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản 
     Piano cơ bản

 Piano cơ bản

 Piano cơ bản  Piano cơ bản Vẽ  cơ bản  Vẽ  cơ bản 
            Piano cơ bản Piano cơ bản
 
15h – 16h    Ballet cơ bản Ballet cơ bản  Ballet cơ bản Ballet cơ bản    
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản    
  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản     
15h30 – 16h30           Ballet cơ bản Ballet cơ bản
          Piano cơ bản Piano cơ bản
          Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản
16h – 17h    Ballet cơ bản  Ballet cơ bản  Ballet cơ bản  Ballet cơ bản    
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản    
  Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản Vẽ cơ bản    
  Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga
16h30 – 17h30           Piano cơ bản  Piano cơ bản 
          Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản 
          Ballet cơ bản  Ballet cơ bản 
17h – 18h      Ballet cơ bản  Nhảy hiện đại  Ballet cơ bản  Nhảy hiện đại    
   Vẽ cơ bản   Vẽ cơ bản   Vẽ cơ bản   Vẽ cơ bản     
  Piano cơ bản   Piano cơ bản  Piano cơ bản  Piano cơ bản    
  yoga yoga yoga yoga yoga yoga
17h30 – 18h30               Ballet cơ bản  Ballet cơ bản
           Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản
           Piano cơ bản   Piano cơ bản 
18h – 19h     Ballet cơ bản  Ballet cơ bản  Ballet cơ bản  Ballet cơ bản     
  Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản  Vẽ cơ bản     
  Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản Piano cơ bản    

Lịch học tại cơ sở quận 9 – TpHCM

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
8h – 9h           Ballet cơ bản B01 Ballet cơ bản B01
          Vẽ cơ bản V01 Vẽ cơ bản V01
9h – 10h           

Ballet cơ bản B02

Ballet cơ bản B02
          Vẽ cơ bản V02 Vẽ cơ bản V02
10h – 11h           Nhảy hiện đại N01 Nhảy hiện đại N01
          Vẽ cơ bản V03 Vẽ cơ bản V03
 
15h – 16h           Ballet cơ bản B03 Ballet cơ bản B03
          Vẽ cơ bản V04 Vẽ cơ bản V04

16h – 17h

 

          Ballet cơ bản B04 Ballet cơ bản B04
          Vẽ cơ bản V05 Vẽ cơ bản V05
17h – 18h Ballet cơ bản B05 Nhảy hiện đại N03 Ballet cơ bản B05 Nhảy hiện đại N03   Nhảy hiện đại N02 Nhảy hiện đại N02
Vẽ cơ bản V07 Vẽ cơ bản V08 Vẽ cơ bản V07 Vẽ cơ bản V08   Vẽ cơ bản V06 Vẽ cơ bản V06
Yoga Yoga Yoga Yoga      
18h – 19h Nhảy hiện đại N04 Ballet cơ bản B06 Nhảy hiện đại N04 Ballet cơ bản B06      
Vẽ cơ bản V09 Vẽ cơ bản V10 Vẽ cơ bản V09 Vẽ cơ bản V10      
Yoga Yoga Yoga Yoga      

Lịch học tại cơ sở Hải Phòng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
8h – 9h           Ballet lớn 
HP1BLCBL001
Ballet lớn 
HP1BLCBL001
9h – 10h           Vẽ cơ bản HP1VECBN007 Vẽ cơ bản HP1VECBN007
          Ballet lớn 
HP1BLCBL002
Ballet lớn 
HP1BLCBL002
          Piano
HP1PNCBL001
Piano
HP1PNCBL001
10h – 11h           Vẽ cơ bản HP1VECBN008 Vẽ cơ bản HP1VECBN008
          Piano
HP1PNCBL002
Piano
HP1PNCBL002
             
 
16h – 17h           Thanh nhạc
HP1TNCBN001
Thanh nhạc
HP1TNCBN001
          Nhảy hiện đại
HP1NHCBN003
Nhảy hiện đại
HP1NHCBN002
17h – 18h

Vẽ cơ bản HP1VECBN001

Vẽ cơ bản HP1VECBN003

Vẽ cơ bản HP1VECBN001

Vẽ cơ bản HP1VECBN003   Vẽ cơ bản HP1VECBN005 Vẽ cơ bản HP1VECBN005

Nhảy hiện đại HP1NHCBN001

Ballet nhỏ
HP1BLCBN002

Nhảy hiện đại HP1NHCBN001 Ballet nhỏ
HP1BLCBN002
  Ballet nhỏ 
HP1BLCBL003
 Ballet nhỏ 
HP1BLCBL003

Piano
HP1PNCBL003

Piano
HP1PNCBL005

Piano
HP1PNCBL003

Piano
HP1PNCBL005

     
18h – 19h Vẽ cơ bản HP1VECBN002 Vẽ cơ bản HP1VECBN004 Vẽ cơ bản HP1VECBN002 Vẽ cơ bản HP1VECBN004   Vẽ cơ bản HP1VECBN006 Vẽ cơ bản HP1VECBN006
Ballet nhỏ HP1BLCBN001 Nhảy hiện đại HP1NHCBN002

Ballet nhỏ HP1BLCBN001

Nhảy hiện đại HP1NHCBN002   Ballet nhỏ HP1BLCBN004  Ballet nhỏ HP1BLCBN004

Piano
HP1PNCBL004

Piano
HP1PNCBL006

Piano
HP1PNCBL004

Piano
HP1PNCBL006

     

Lịch học tại cơ sở Hà Nội

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
8h – 9h            Ballet cơ bản HN1BLCBN001 Ballet cơ bản HN1BLCBN001
9h – 10h              Vẽ cơ bản HN1VECBN001 Vẽ cơ bản HN1VECBN001
          Ballet nhỏ HN1BLCBN002 Ballet nhỏ HN1BLCBN002
          Piano HN1PNCBL001 Piano HN1PNCBL001
          Nhảy hiện đại HN1NHCBN001 Nhảy hiện đại HN1NHCBN001
10h – 11h           Vẽ cơ bản HN1VECBN002 Vẽ cơ bản HN1VECBN002
          Ballet nhỏ HN1BLCBN003 Ballet nhỏ HN1BLCBN003
          Piano HN1PNCBL002 Piano HN1PNCBL002 
          Nhảy hiện đại HN1NHCBN002 Nhảy hiện đại HN1NHCBN002
 
16h – 17h            Thanh nhạc HN1TNCBN001 Thanh nhạc HN1TNCBN001
          Vẽ cơ bản HN1VECBN007 Vẽ cơ bản HN1VECBN007
17h – 18h  Vẽ cơ bản HN1VECBN003 Vẽ cơ bản HN1VECBN005 Vẽ cơ bản HN1VECBN003 Vẽ cơ bản HN1VECBN005   Ballet lớn HN1BLCBL002  Ballet lớn HN1BLCBL002
Piano HN1PNCBL003 Piano HN1PNCBL005 Piano HN1PNCBL003 Piano HN1PNCBL005   Vẽ cơ bản HN1VECBN008  Vẽ cơ bản HN1VECBN008
Ballet nhỏ HN1BLCBN004 Nhảy hiện đại HN1NHCBN003 Ballet nhỏ HN1BLCBN004 Nhảy hiện đại HN1NHCBN003      
18h – 19h  Piano HN1PNCBL004 Piano HN1PNCBL006 Piano HN1PNCBL004 Piano HN1PNCBL006      
  Ballet lớn HN1BLCBL001   Ballet lớn HN1BLCBL001      
Vẽ cơ bản HN1VECBN004 Vẽ cơ bản HN1VECBN006 Vẽ cơ bản HN1VECBN004 Vẽ cơ bản HN1VECBN006      
Ballet nhỏ HN1BLCBN005 Nhảy hiện đại HN1NHCBN004 Ballet nhỏ HN1BLCBN005 Nhảy hiện đại HN1NHCBN004      

Màu xanh: Lớp đang tuyển sinh
Màu đen: Lớp đang học