Tác giả: Thúy Ngọc
15 Jun 2018
2,175 views

Lịch học tại cơ sở Hà Nội

Lịch học chi tiết tại cơ sở Hà Nội

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
8h – 9h            Ballet cơ bản HN1BLCBN001 Ballet cơ bản HN1BLCBN001
9h – 10h              Vẽ cơ bản HN1VECBN001 Vẽ cơ bản HN1VECBN001
          Ballet nhỏ HN1BLCBN002 Ballet nhỏ HN1BLCBN002
          Piano HN1PNCBL001 Piano HN1PNCBL001
          Nhảy hiện đại HN1NHCBN001 Nhảy hiện đại HN1NHCBN001
10h – 11h           Vẽ cơ bản HN1VECBN002 Vẽ cơ bản HN1VECBN002
          Ballet nhỏ HN1BLCBN003 Ballet nhỏ HN1BLCBN003
          Piano HN1PNCBL002 Piano HN1PNCBL002 
          Nhảy hiện đại HN1NHCBN002 Nhảy hiện đại HN1NHCBN002
 
16h – 17h            Thanh nhạc HN1TNCBN001 Thanh nhạc HN1TNCBN001
          Vẽ cơ bản HN1VECBN007 Vẽ cơ bản HN1VECBN007
17h – 18h  Vẽ cơ bản HN1VECBN003 Vẽ cơ bản HN1VECBN005 Vẽ cơ bản HN1VECBN003 Vẽ cơ bản HN1VECBN005   Ballet lớn HN1BLCBL002  Ballet lớn HN1BLCBL002
Piano HN1PNCBL003 Piano HN1PNCBL005 Piano HN1PNCBL003 Piano HN1PNCBL005   Vẽ cơ bản HN1VECBN008  Vẽ cơ bản HN1VECBN008
Ballet nhỏ HN1BLCBN004 Nhảy hiện đại HN1NHCBN003 Ballet nhỏ HN1BLCBN004 Nhảy hiện đại HN1NHCBN003      
18h – 19h  Piano HN1PNCBL004 Piano HN1PNCBL006 Piano HN1PNCBL004 Piano HN1PNCBL006      
  Ballet lớn HN1BLCBL001   Ballet lớn HN1BLCBL001      
Vẽ cơ bản HN1VECBN004 Vẽ cơ bản HN1VECBN006 Vẽ cơ bản HN1VECBN004 Vẽ cơ bản HN1VECBN006      
Ballet nhỏ HN1BLCBN005 Nhảy hiện đại HN1NHCBN004 Ballet nhỏ HN1BLCBN005 Nhảy hiện đại HN1NHCBN004      

Màu xanh: Lớp đang tuyển sinh
Màu đen: Lớp đang học

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *